ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ (Triplex Καρδιάς)

Το υπερηχογράφημα καρδιάς αποτελεί σήμερα μία από τις πολυτιμότερες εξετάσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την ανατομία αλλά και τη λειτουργικότητα του μυοκαρδίου, των καρδιακών βαλβίδων, του περικαρδίου και των μεγάλων αγγείων. Πραγματοποιείται με τη χρήση του υπερηχοκαρδιογράφου ο οποίος είναι μία διάταξη που περιλαμβάνει τον ηχοβολέα (probe), την κεντρική μονάδα επεξεγασίας του σήματος και την οθόνη. Ο ηχοβολέας παράγει υπερήχους και ταυτόχρονα καταγράφει τις αντανάκλασεις τους που επιστρέφουν, η κεντρική μονάδα αναλύει την πληροφορία αυτή και με ειδικούς αλγορίθμους απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο την καρδιά και την ροή του αίματος δίνοντας μία σειρά από εξειδικευμένες πληροφορίες στον εξεταστή.

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς αποτελεί μία μη επεμβατική δοκιμασία για την οποία δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Ο καρδιολόγος ζητεί από τον εξεταζόμενο να αποκαλύψει το θώρακα του και να ξαπλώσει στο εξεταστικό κρεββάτι γυρνώντας προς τα αριστερά και ανασηκώνοντας το αριστερό του χέρι (χαρακτηριστικά ζητείται από τον ασθενή να ξαπλώσει σαν σε μαξιλάρι πάνω στο αριστερό χέρι). Για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένες φορές τοποθετούνται ηλεκτρόδια για την παράλληλη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού και συχνότητας. Ακολούθως ο καρδιολόγος τοποθετεί τον ηχοβολέα σε συγκεκριμένες θέσεις στο πρόσθιο και πλάγιο θωρακικό τοίχωμα από τις οποίες απεικονίζεται την καρδιά (ακουστικά παράθυρα) και διενεργεί την υπερηχογραφική μελέτη. Μεταξύ ηχοβολέα και θώρακα τοποθετείται ειδικό τζελ, το οποίο αφαιρείται με χαρτί στο τέλος της εξέτασης.

Το υπερηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση οξείων και χρονίων καταστάσεων, αλλά και την παρακολούθηση της πορείας τους και την ανταπόκριση στην αγωγή.

Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαγνωστικές δυνατότητες του διαθωρακικού υπερηχοκαρδιογραφήματος δεν επαρκούν για να τεθεί διάγνωση καθώς μεταξύ του ηχοβολέα και της καρδιάς μεσολαβεί σειρά δομών του ανθρωπίνου σώματος. Ο καρδιολόγος μπορεί να ζητήσει άλλη απεικονιστική διαδικασία όπως η μαγνητική τομογραφία καρδίας ή η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία. Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία έχει την ίδια ακριβώς τεχνική λογική με τη διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία. Ωστόσο, στην περίπτωση της διοισοφαγείου μελέτης ο ειδικός ηχοβολέας προωθείται από την στοματική κοιλότητα στον οισοφάγο και τον στόμαχο (μια διαδικασία που ομοιάζει με την γαστροσκόπηση) από όπου απέχουν ελάχιστα από το υπό μελέτη όργανο, δηλαδή την καρδιά. Πρόκειται δηλαδή για μία ηπίως επεμβατική δοκιμασία για την οποία απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία (ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός για 6-8 ώρες πριν την εξέταση) και ενίοτε χορηγείται ήπια μέθη ή/και αναισθησία σε πιο δύσκολες περιπτώσεις.